Regulamin

§1

1. Właścicielem Portalu Akademia Zdrowia Maluszka i jego administratorem jest Alpen Pharma sp z.o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 151 lok. 1, 02-326 Warszawa Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , posiadająca NIP: 522-30-57-471 oraz REGON: 363769736, posiadająca adres poczty elektronicznej office.poland@alpenpharma.com. (dalej „Właściciel”).
2. Użytkownikiem portalu mogą być osoby pełnoletnie (dalej „Użytkownik”). Osoby niepełnoletnie mogą zostać użytkownikiem po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Korzystanie z Portalu przez użytkownika jest bezpłatne.
4. Warunkiem skorzystania z Usług jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Każdorazowo korzystając z Usług Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki przewidziane w niniejszym regulaminie.
5. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się na Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez użytkowników Portalu
6. Korzystanie z Portalu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie użytkownika Portalu nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.
7. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie wszelkich treści pochodzących od użytkowników, które w jego opinii naruszają postanowienia Regulaminu.

§ 2

1. Celem Portalu jest promocja zdrowia i profilaktyki oraz uświadamianie rodziców w zakresie chorób oraz zdrowego trybu życia. Portal prezentuje treści o charakterze poradniczym, pisane przez redaktorów oraz lekarzy, których zadaniem jest zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia dla całej rodziny. Informacje opublikowane na Portalu nie zastępują badań lub porady lekarskiej przeprowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowane podmiot, jak i nie stanowią jakiejkolwiek formy diagnozy.
2. Jedną z usług portalu jest udzielanie odpowiedzi przez specjalistów w sekcji Porady Lekarzy („zadaj pytanie”).
3. Warunkiem publikacji opinii na Forum jest aktywacja konta w portalu („Konto”), czyli rejestracja poprzez specjalny formularz, wypełnienie niezbędnych danych – podania nazwy Użytkownika oraz hasła („Dane”).
3. Każdorazowe przekazanie przez Użytkownika danych związane jest z dobrowolnym udzieleniem Właścicielowi zgody wyrażonej w formie odrębnego oświadczenia woli (w formie checkboksu w trakcie rejestracji) na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
3. Właściciel oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w Dane, żądania ich poprawiania i/lub usunięcia. Właściciel oświadcza, iż Dane będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności oraz za pomocą chronionych środków technicznych.

§ 3

1. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązuje się do: przestrzegania porządku prawnego, zasad współżycia społecznego oraz korzystania z usług z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz osób trzecich,
 używania udostępnionych usług i narządzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych użytkowników
, stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury informatycznej Właściciela, nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Portalu,
 nie rozpowszechniania w Portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, obraźliwym, o charakterze pornograficznym, rasistowskim, nazistowskim, nawołującym do przemocy sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami,
 powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Właściciel może odmówić Użytkownikowi korzystania z Usług, natychmiastowo usunąć komentarz Usługobiorcy na Portalu lub go nie zamieścić, jeśli Użytkownik nie przestrzega zobowiązań wskazanych w ust. 1 powyżej. Usługobiorcy przysługuje prawo dowołania się od decyzji Usługodawcy dotyczącej odmowy korzystania z Usług, usunięcia komentarza Usługobiorcy na Portalu lub jego nie zamieszczenia.

§ 4

1. Prawidłowe korzystanie z Portalu oraz Usług wymaga:
 posiadania przez użytkownika podłączonego do sieci internetowej komputera klasy PC, posiadania systemu operacyjnego Microsoft Windows wersji XP lub nowszej, bądź Mac OS X, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą, włączenia JavaScript w przeglądarce internetowej;
d) w przypadku urządzeń mobilnych: posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:
– Android OS w wersji co najmniej 2.3.
– iOS w wersji co najmniej
2. Użytkownik wyraża zgodą na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
 adres IP komputera Usługobiorcy,
 wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony Portalu,
 rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,
 innych informacji transmitowanych protokołem http.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcą na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw.cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Właściciela. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§ 5

1.Wszelkie utwory rozpowszechnione na Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Właściciela, podmiotów współpracujących z Właścicielem bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r
2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Użytkownik może korzystać z utworów rozpowszechnionych za pośrednictwem Portalu wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku (w tym własnego użytku osobistego), określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, Użytkownicy nie są uprawnieni do zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu ani też rozpowszechniania ww. materiałów lub ich części w inny sposób w celach o charakterze zarobkowym. Zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu rozpowszechnianie ww. materiałów lub ich części w inny sposób możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku wyraźnego wskazania źródła pochodzenia materiałów tj. Portalu.
3. Tłumaczenie, opracowanie, przetwarzanie materiałów możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.
4. Wszelkie prawa do Portalu przysługują Właścicielowi

§ 6

1. Regulamin może ulec zmianie.
2. Usługobiorca, który nie akceptuje zmian w Regulaminie powinien niezwłocznie zakończyć z korzystania z Portalu i Usług.

§ 7

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług, należy kierować w formie elektronicznej właściciela na adres mailowy: kontakt@akademiazdrowiamaluszka.pl. Reklamacja powinna wskazywać nieprawidłowości dot. funkcjonowania Portalu lub świadczonych za jego pośrednictwem Usług, dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające skontaktowanie się z nią. Właściciel ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 8

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Portalu należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@akademiazdrowiamaluszka.pl. lub zgłaszać listownie na adres Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 grudnia 2017 roku.